Úmysly apoštolátu modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2019

– za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat

 Papež František nasměrovává náš pohled do tří oblastí, za které se máme spolu s ním modlit:

  1. a) Papež říká: „S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi v Jemenu. Obyvatelstvo je vyčerpáno dlouhým konfliktem, mnoho dětí trpí hladem a není dostupná potrava. Všechny vybízím k modlitbě za naše bratry v Jemenu pomodlit se jedenZdrávas Maria.“
  2. b) Ocenil způsob, jímž katolíci v Itálii podporují a chrání život již od početí. Rodina je v jeho pohledu místem, kde se rodí budoucnost společnosti.
  3. c) Na začátku února se na Dálném Východě a v různých částech světa slaví lunární Nový rok. Papež jim poslal tento pozdrav: „Rád bych všechny srdečně pozdravil a popřál jim, aby ve svých rodinách pěstovali ctnosti, jež pomáhají žít v pokoji mezi sebou navzájem.“

Je velmi mnoho znepokojivých věcí kolem nás. O to více je třeba pečovat o vlastní srdce a nechat ho dorůstat do nezviklatelné důvěry v Boží moc. Kdo se ve svém srdci ztiší, může zaslechnout Ježíšovo ujištění: „Stále znova přicházím, abych skrze vaše srdce, vaše životy uskutečňoval svou svatou vůli lásky na celém světě! Celý svět je skrze mne pro vás otevřen! Očekávám, že budete žít vědomě to, že cokoliv činíte z lásky (byť ve skrytu srdce), má to dosah do celého světa! Ne hlučná činnost, ale především skrytá, je nejsilnějším hlasem, který svědčí o zázracích mé moci!“ Je známou a osvědčenou pravdou: křesťan misijně objímá celý svět tím, že jedná před Boží Tváří na tom místě, které je mu právě svěřené.CELOSVĚTOVÁ SÍŤ 
MODLITBY S PAPEŽEM

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019 (pdf)

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2019

 

svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem

(Apoštolátu modlitby)

Leden

Evangelizační úmysl

 

Mladí lidé a příklad Panny Marie

 

za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl

 

– Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Únor

Všeobecný úmysl

 

Obchod s lidmi

 

– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl

 

– Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

Březen

Evangelizační úmysl

 

Za uznání práv křesťanských společenství

 

– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl

 

– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

Duben

Všeobecný úmysl

 

Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech

 

– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní úmysl

 

– Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.

Květen

Evangelizační úmysl

 

Církev v Africe – kvas jednoty

 

– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl

 

– Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.

Červen

Evangelizační úmysl

 

Životní styl kněží

 

– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní úmysl

 

– Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

Červenec

Všeobecný úmysl

 

Poctivost v soudnictví

– aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní úmysl

 

– Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

Srpen

Evangelizační úmysl

 

Rodiny – školy lidského zrání

 

– aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.

Národní úmysl

 

– Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

Září

Všeobecný úmysl

 

Ochrana moří a oceánů

 

– aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.

Národní úmysl

 

– Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

Říjen

Evangelizační úmysl

 

Misijní jaro církve

 

– aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl

 

– Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Listopad

Všeobecný úmysl

 

Dialog a smíření na Blízkém východě

 

– aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní úmysl

 

– Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Prosinec

Všeobecný úmysl

 

Budoucnost těch nejmladších

 

– aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl

 

– Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Vatikán, 3. února 2018

František

Reklamy