Úmysly apoštolátu modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2018
– aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj
Papež František k tomu říká: Advent je dobou naděje. Nyní bych rád přijal za svou naději na pokoj pro děti v Sýrii, milované Sýrii, mučené válkou, která trvá již osm let. Proto se připojuji k iniciativě Pomoc trpící církvi (Kirche in Not) a zapalím nyní svíci spolu s mnoha syrskými dětmi a mnoha věřícími ve světě, kteří v této chvilí činí totéž.
Tento plamen naděje a mnoho plamínků naděje ať rozeženou temnoty války! Modleme se a pomáhejme křesťanům zůstat v Sýriii a na Blízkém východě jako svědkové milosrdenství, odpuštění a smíření. Ať plamen naděje dosáhne také všechny, kdo v těchto dnech trpí konflikty a napětími v různých, blízkých i vzdálených částech světa. Modlitba církve ať nám pomáhá vnímat blízkost věrného Boha a pohne každým svědomím k upřímné snaze o mír. A Bůh, náš Pán, ať odpustí těm, kdo vedou válku a vyrábějí zbraně, aby působili zmar, a obrátí jejich srdce. Modleme se za mír v milované Sýrii.
Podpořme také všechny, kdo nezavírají oči před bídou a hrůzou války a hledají rozličné způsoby, jak je zmenšit.


CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM

Apoštolát modlitby, 2018

Prosinec – Ve službě předávání víry

Úmysl evangelizační: Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Srdce je někdy tak omotáno světskými starostmi a bolestmi, že již není jediného místečka ani prostoru k jakékoliv úlevě – všude, ze všech stran jsou jen zranění a rány, trny, které píchají. V německém Augsburku uctívají Pannu Marii rozvazující uzly. Nacházíme se v situacích, které připomínají zamotané tkaničky, které ne a ne rozvázat. To je tehdy, když máme jen světské starosti. Krásně to komentuje sv. Irenej: „Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou.“ Nebojme se přistupovat ke všem zauzleným situacím s vírou, totiž s tím, že Otec se na mne dívá jako na své dítě a ví o všem, co jsem a co mám. Víra aktivně začíná prosbou dítěte k Otci. A přímluvná modlitba otevírá v našem srdci rozměr dětství vůči Otci, který tak v nás může mocně působit.

Úmysl národní: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/).

Čas bolesti, utrpení a oběti je časem milosti, kdy Ježíš v nás tvoří nebeský život! Nebeský život, který do nás Ježíš vlévá, prožíváme jak ve stavu útěchy, kdy vnímáme (a stále více do toho dorůstáme) naprostou jistotu, že nyní se děje to, co Bůh s námi vždy zamýšlel – zcela se na nás plní jeho svatá vůle; tak ve stavu neútěchy, kdy zakoušíme zase to, že jsme ještě stále na zemi – prožíváme tedy svou lidskou nedokonalost a omezenost. Ale jsme milováni!


Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2019 (pdf)

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2019
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

Leden
Evangelizační úmysl
Mladí lidé a příklad Panny Marie
za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl
– Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
Únor
Všeobecný úmysl
Obchod s lidmi
– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl
– Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
Březen
Evangelizační úmysl
Za uznání práv křesťanských společenství
– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl
– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
Duben
Všeobecný úmysl
Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
Národní úmysl
– Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
Květen
Evangelizační úmysl
Církev v Africe – kvas jednoty
– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl
– Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
Červen
Evangelizační úmysl
Životní styl kněží
– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl
– Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
Červenec
Všeobecný úmysl
Poctivost v soudnictví
– aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl
– Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
Srpen
Evangelizační úmysl
Rodiny – školy lidského zrání
– aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl
– Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
Září
Všeobecný úmysl
Ochrana moří a oceánů
– aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl
– Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
Říjen
Evangelizační úmysl
Misijní jaro církve
– aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl
– Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
Listopad
Všeobecný úmysl
Dialog a smíření na Blízkém východě
– aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
Národní úmysl
– Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
Prosinec
Všeobecný úmysl
Budoucnost těch nejmladších
– aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl
– Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
Vatikán, 3. února 2018
František

Reklamy